Algemene Voorwaarden

Welkom op erik-schaduwcoach.be!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website

van Erik Van Horen, te vinden op https://www.erik-schaduwcoach.be/.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Blijf erik-

schaduwcoach.be niet gebruiken indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die

op deze pagina vermeld staan.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te helpen personaliseren. Door erik-

schaduwcoach.be te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te

plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een

webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor

statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren. U hebt de mogelijkheid om

optionele cookies te aanvaarden of te weigeren. Er zijn enkele verplichte Cookies die noodzakelijk

zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen uw toestemming niet omdat ze altijd

werken. Door de verplichte cookies te aanvaarden, aanvaardt u ook cookies van derden, die kunnen

worden gebruikt via diensten van derden indien u dergelijke diensten op onze website gebruikt,

bijvoorbeeld een videoweergavevenster dat door derden wordt aangeboden en in onze website is

geïntegreerd.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten Erik Van Horen en/of haar licentiegevers de intellectuele

eigendomsrechten voor al het materiaal op erik-schaduwcoach.be. Alle intellectuele

eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit materiaal van erik-schaduwcoach.be raadplegen

voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden

zijn bepaald.

U mag niet:

- Materiaal van erik-schaduwcoach.be kopiëren of herpubliceren

- Materiaal van erik-schaduwcoach.be verkopen, verhuren of in sublicentie geven

- Materiaal van erik-schaduwcoach.be reproduceren, dupliceren of kopiëren

- Inhoud van erik-schaduwcoach.be herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en

uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Erik Van Horen filtert, bewerkt, publiceert of

beoordeelt de commentaren niet alvorens ze op de website worden geplaatst. Reacties

weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Erik Van Horen, zijn agenten en/of gelieerde

ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun

meningen en opinies post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Erik Van Horen

niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden

veroorzaakt en/of opgelopen als gevolg van het gebruik van en/of de plaatsing van en/of het

verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Erik Van Horen behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen

te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen

worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

- U het recht hebt om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en dat u over alle nodige

licenties en toestemmingen beschikt om dit te doen;

- De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar

niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

- De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig

materiaal bevatten, dat een inbreuk op de privacy vormt.

- De Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om handel of gewoonten te vragen of te promoten of

om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Erik Van Horen hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te

reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te

reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of me-dia.

Hyperlinking naar onze Inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze

Website:

- Overheidsinstanties;

- Zoekmachines;

- Nieuwsorganisaties;

- Distributeurs van online telefoongidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij

hyperlinken naar de Websites van andere opgenomen bedrijven; en

- Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, winkelcentra voor

liefdadigheid en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze Website

mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere

Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte

sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten

impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en

goedkeuren:

- algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;

- dot.com gemeenschap sites;

- verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

- online directory distributeurs;

- internet portals;

- accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

- onderwijsinstellingen en handelsverenigingen. Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties

goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte

van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons

heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Erik Van

Horen compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier

misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de

verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de

verbindende partij.

Indien u één van de organisaties bent die vermeld worden in paragraaf 2 hierboven en

geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte brengen door

een e-mail te sturen naar Erik Van Horen. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie,

contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent naar onze

website te linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3

weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

- Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

- Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

- Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die

logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Erik Van Horen zal niet worden toegestaan voor links

zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons

te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden geuit. Er mogen geen

links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of

crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere

schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze

Website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te

verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk

moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden

te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij

om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. Wij zullen verzoeken om links

te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te

antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. Wij staan niet in voor de

volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of

dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen,

garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit.

Niets in deze disclaimer zal:

- beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;

- beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde

voorstelling van zaken;

- onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke

wetgeving; of

- een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet

mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a)

zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die

voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige

daad, en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet

aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.